Przetargi.pl
Dostawa wraz z transportem sadzonek drzew, palików oraz taśm mocujących przeznaczonych do nasadzeń w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 2 części.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z transportem sadzonek drzew, palików oraz taśm mocujących przeznaczonych do nasadzeń w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Dostawa wraz z transportem sadzonek drzew, palików oraz taśm mocujących przeznaczonych do nasadzeń w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 2 części. 2 Szczegółowy zakres zamówienia zawiera formularz cenowy na poszczególne części. Według podanego zakresu należy wypełnić formularz cenowy zgodnie z załączonym drukiem. 3 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym integralną część SIWZ. 4 Rośliny powinny pochodzić z firmy szkółkarskiej, w której były szkółkowane w gruncie, być zgodne z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich (część nr 1). 5 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm). Podział zamówienia na 2 części : CZĘŚĆ NR 1 Dostawa wraz z transportem sadzonek drzewek, przeznaczonych do nasadzeń w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie. CZĘŚĆ NR 2 Dostawa wraz z transportem palików oraz taśm mocujących przeznaczonych do nasadzeń drzewek w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie. Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta odrębna umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Wykonawca składa ofertę wraz z Formularzem Ofertowym oraz Formularzem Cenowym właściwym dla części, do której chce przystąpić. W przypadku gdy Wykonawca chce przystąpić do więcej niż jednej części wówczas do
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03452000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: a) wypełniony zgodnie z treścią SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1, 1.2 do SIWZ – należy złożyć dla części, do których ofertę składa Wykonawca, b) „FORMULARZ CENOWY” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1, 2.2 do SIWZ – należy złożyć dla części, do których ofertę składa Wykonawca, c) oświadczenie określone w pkt. 8.1 SIWZ – wypełnione zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkr 12-22 – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – należy złożyć do oferty. d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. W przypadku składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach