Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice

Gmina Chojnice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 972 129 , fax. 523 973 559
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnice
  ul. 31 Stycznia
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 972 129, fax. 523 973 559
  REGON: 92351268000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachojnice.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia, które jest podzielone na dwie części, jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw położonych na terenie Gminy Chojnice, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w miejscowościach wymienionych poniżej. a) Część nr 1 – Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach: • Nowa Cerkiew, • Powałki, • Kruszka, • Krojanty, • Charzykowy, • Lipienice, • Pawłówko oraz • Pawłowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b) Część nr 2 – Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach: • Nieżychowice, • Ciechocin, • Ostrowite, • Nowy Dwór, • Cołdanki, • Silno, • Granowo, • Doręgowice oraz • Lichnowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a także muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich wykonanie zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 lub równoważną – dot. obu części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 („a” i/lub „b” – w zależności od części zamówienia) do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów (np. odpis z KRS czy pełnomocnictwo), 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 3 („a” i/lub „b” – w zależności od części zamówienia) do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedmiotowe oświadczenie może zostać dołączone do oferty na etapie jej składania. Dotyczy podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w pkt powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach