Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 112 008
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Sokólskiego
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 857 112 008
  REGON: 50658628000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego w siłowni szkolnej zlokalizowanej w piwnicy budynku Zespołu Szkół im. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1. rowerów spinningowych – 2 szt., 2. bieżni elektrycznej – 1 szt., 3. wioślarzy aerobowych z monitorem LCD – 2 szt., 4. urządzenia multifunkcyjnego – 1 szt., 5. wyciągu wielofunkcyjnego (bramy) – 1 szt., 6. zestawu talerzy typu bumper 2x (5kg, 10kg, 15kg, 20kg) – 1 szt., 7. ławek łamanych regulowanych (bez podpórki na nogi) – 2 szt., 8. ławki do ćwiczeń (ławka kątowa) ze stojakami do wyciskania – 1 szt., 9. przyrządu do ćwiczeń mięśni ramion i brzucha – 1 szt., 10. zestawu kół zawodniczych 2x(1,25 kg, 2,5kg, 5 kg, 10kg, 15kg, 20kg i 25kg) – 1 szt., 11. zestawu obciążeń gumowanych (hantli) na 15 par 2x(2kg, 4kg, 6kg, 8kg, 10kg, 12kg, 14kg, 16kg, 18kg, 20kg, 22kg, 24kg, 26kg, 28kg i 30kg) – 1 szt., 12. sztang typu kratownica z tulejami obrotowymi z zaciskami typu quick lock – 2 szt., 13. sztang zawodniczych 20kg z tuleją obrotową z kompletem zacisków, udźwig do 400kg – 3 szt., 14. sztangi zawodniczej 20kg z tuleją obrotową z kompletem zacisków, udźwig do 250 kg. – 1 szt., 15. zestawu obciążeń gumowanych z uchwytami 2x (1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg)– 1 kpl., 16. luster gimnastycznych odpornych na uderzenia o wymiarach 1,0mx2,0 m – 9 szt. Sprzęt sportowy winien posiadać klasę ,,S” (studio) tzn. powinien być przeznaczony do profesjonalnego użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37420000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Pełnomocnictwo - w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną