Przetargi.pl
Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, Szosa Zambrowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 216-62-15 , fax. 862 163 063
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
  Szosa Zambrowska 1/19
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 86 216-62-15, fax. 862 163 063
  REGON: 45019268900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pogotowie.lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży. Szczegółowy opis i wykaz przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo został opisany w załączonym wzorze umowy – załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Artykuły wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, muszą być nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, opakowane oryginalnie; opakowania muszą być nienaruszone. 3. Artykuły wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą posiadać gwarancje zgodnie z datą ważności na opakowaniu. Termin ważności nie może upłynąć wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy, chyba, że z właściwości przedmiotu zamówienia wynika inaczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień wykonawcy do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2. wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3. wypełnione i podpisane załączniki nr 3 i 4 do SIWZ, 4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy – w przypadku składania oferty wspólnej lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika), 5. wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach