Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej w Wydmusach wraz z robotami towarzyszącymi

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 07-430 Myszyniec, Plac Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 721 141 , fax. 297 721 141
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60
  07-430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 297 721 141, fax. 297 721 141
  REGON: 54660900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej w Wydmusach wraz z robotami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej w Wydmusach. 2. Zamówienie obejmuje realizacje robót w Wydmusach 117k tj. montaż pompy ciepła wraz wykonaniem robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynku. W zakres prac do wykonania wchodzi m.in.: 1) przebudowa systemu grzewczego (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła); 2) zastosowanie automatyki pogodowej; 3) instalacja OZE w postaci pompy ciepła solanka/woda z dolnym źródłem instalację pionowych sond gruntowych; 4) instalacja zaworów regulacyjnych i termostatów. 3. W zakres wchodzi także wykonanie w układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku. W zakres wchodzi m.in. odwiercenie 18 otworów technologicznych do głębokości 130,0 m p.p.t.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie robót geologicznych stanowiącym załącznik nr 3D, do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3A, 3B, 3C do SIWZ tj. dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia, w szczególności projektu budowlanego (załącznik 3A), przedmiaru robót (załącznik 3 B) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik 3C) oraz w pozostałym zakresie określonym w dziale II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42122000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych. Szczegóły dotyczące warunków wniesienia wadium określa dział VII SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w powyżej: 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający, w szczególności cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawców (art. 36b ust. 1), 2 zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) – załącznik nr 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ (sekcja III niniejszego ogłoszenia), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 tj: (załącznik nr 1C do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach