Przetargi.pl
„Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2020-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Dostarczone worki muszą spełniać warunki określone w Normie europejskiej EN13592:2003+A1:2007 z listopada 2007 roku. 1.2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i zapakowany oraz odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.3. Nadruk: 1.3.1. Nadruk musi być umieszczony na środku worka. 1.3.2. Treść i układ do uzgodnienia z Zamawiającym. 1.3.3. Nadruk czytelny i estetyczny. 1.3.4. Nadruk bez ubytków i zniekształceń. 1.3.5. Wszystkie nadruki na workach winny być odporne na działanie warunków atmosferycznych. 1.3.6. Wysokość druku: 1) nazwa frakcji, logo PGK – minimum 4 cm, 2) dodatkowe oznaczenie (tj. nazwa Zamawiającego, adres, telefony) - minimum 2 cm. 1.4. Materiały z jakich mają być wykonane worki: 1.4.1. Z polipropylenu (tkanina PP): 1) zapach naturalny (bez zapachu środków chemicznych). 1.4.2. Z folii LDPE: 1) dopuszcza się stosowanie regranulatu, 2) wykonany z rękawa foliowego, 3) jednolita struktura tworzywa na całej powierzchni, 4) grubość worka: uśredniona na całej jego powierzchni, 5) zapach: naturalny (bez zapachu środków chemicznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: • w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: PKO BP SA 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem ( nazwa zadania…) 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. 5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w oryginale, 6)Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. 7) wadium należy wnieść w walucie PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. ) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach