Przetargi.pl
Dostawa wody mineralnej dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-501 Poznań, Dolna Wilda
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
  REGON: 00102297200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wody mineralnej dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra oraz 0,5 litra dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiego. Poprzez „dostawę” należy rozumieć transport na koszt i ryzyko wykonawcy wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części: 1) Część nr 1– dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra oraz w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 0,5 litra do następujących jednostek: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Urząd Skarbowy w Gnieźnie, Urząd Skarbowy w Grodzisku Wlkp., Urząd Skarbowy w Międzychodzie, Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald, Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce, Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto, Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady, Urząd Skarbowy Poznań-Wilda, Urząd Skarbowy w Szamotułach, Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp., Urząd Skarbowy w Obornikach, Pierwszy Wlkp. Urząd Skarbowy w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu oraz Delegatura w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu, Oddział Celny w Poznaniu, Oddział Celny „MTP” w Poznaniu, Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica, Oddział Celny w Gądkach, Oddział Celny w Nowym Tomyślu; 2) Część nr 2 – dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra do następujących jednostek: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu (oddział w Koninie), Urząd Skarbowy w Kole, Urząd Skarbowy w Koninie, Urząd Skarbowy w Słupcy, Urząd Skarbowy we Wrześni, Oddział Celny w Koninie, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Koninie; 3) Część nr 3 – dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra do następujących jednostek: Urząd Skarbowy w Jarocinie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, Urząd Skarbowy w Kępnie, Urząd Skarbowy w Krotoszynie, Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp., Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie, Urząd Skarbowy w Turku, Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu, Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Kaliszu, Odział Celny w Kaliszu, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy Kalisz, 4) Część nr 4 – dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra do następujących jednostek: Urząd Skarbowy w Gostyniu, Urząd Skarbowy w Kościanie, Urząd Skarbowy w Lesznie, Urząd Skarbowy w Rawiczu, Urząd Skarbowy w Śremie, Urząd Skarbowy w Pleszewie, Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Lesznie, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy Leszno; 5) Część nr 5 – dostawa wody mineralnej średniomineralizowanej gazowanej oraz niegazowanej w butelkach plastikowych typu PET o pojemności 1,5 litra do następujących jednostek: Urząd Skarbowy w Czarnkowie, Urząd Skarbowy w Pile, Urząd Skarbowy w Wągrowcu, Urząd Skarbowy w Wolsztynie, Urząd Skarbowy w Złotowie, Urząd Skarbowy w Chodzieży, Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Pile. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: 1) Dla części nr 1 zamówienia – załącznik nr 2.1.; 2) Dla części nr 2-5 zamówienia – załącznik nr 2.2. 4. Rozdzielnik ilościowy wody będącej przedmiotem zamówienia dla poszczególnych lokalizacji w danej części zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc dostaw został określony w załącznikach nr 3.1.-3.5. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie może złożyć wraz z ofertą. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta wspólna powinna zawierać oświadczenia, o których mowa powyżej (tj. w pkt III.4 i III.7) dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenia o których mowa w pkt III.4 i III.7 powinny mieć formę oryginałów podpisanych przez wykonawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentowania. Dołączone do oferty pełnomocnictwa uprawniające do reprezentowania wykonawcy/-ów w postępowaniu powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych notarialnie. 4. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach