Przetargi.pl
Dostawa wodomierzy i nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy, wymiana wodomierzy oraz montaż nadajników radiowych na terenie gminy Nieporęt

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-126 Nieporęt, ul. Podleśna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 774 87 89 , fax. 22 774 87 89
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie
  ul. Podleśna
  05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie
  tel. 22 774 87 89, fax. 22 774 87 89
  REGON: 14166278900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wodomierzy i nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy, wymiana wodomierzy oraz montaż nadajników radiowych na terenie gminy Nieporęt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 1900 szt. wodomierzy fabrycznie nowych o średnicy DN 20 wraz z nakładkami do zdalnego odczytu radiowego i samych nakładek na wodomierze o średnicy DN 20 w ilości 506 szt., współpracujących z oprogramowaniem do radiowego odczytu, stosowanym przez Zamawiającego (oprogramowanie odczytowe inkasent „Inkasoid”) oraz montaż wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi przy montażu (plomby ok. 2116 szt). Wymiana wodomierzy dotyczy miejscowości położonych na terenie gminy Nieporęt: Nieporęt, Michałów-Grabina oraz Stanisławów Pierwszy. Łącznie wymianie podlega około 1610 szt. wodomierzy z nakładką radiową oraz montaż około 506 szt. nakładek radiowych (w przypadku wodomierzy z min. 3-letnim okresem legalizacji). Należy przyjąć wymianę wodomierzy w ok 42 studniach wodomierzowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 9 400,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 i 7 ustawy Pzp): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Legionowie O/Nieporęt nr 93 8013 1029 2003 0071 0879 0005. Wskazane jest dołączenie kopii przelewu do oferty przetargowej. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminem składania ofert. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym: 1) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularza ofertowego wraz z jednostkowymi cenami dostaw i usług należy dołączyć jako załączniki: a) w warunkach, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, dowody na okoliczność, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich, w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia informacje dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) informacje dotyczące podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach