Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego kostka

Gimnazjum Publiczne ogłasza przetarg

 • Adres: 14-405 Wilczęta, Wilczęta 43A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2490608 , fax. 055 2490608
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum Publiczne
  Wilczęta 43A 43A
  14-405 Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2490608, fax. 055 2490608
  REGON: 17098962500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego kostka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Węgiel kamienny w ilości 70 ton a) grupa - gruby, b) sortyment -kostka, c) wartość opałowa - min. 25 MJ/KG, d) zawartość siarki -max. 0,7%, e) zawartość popiołu - max. 10%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 101100007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugwilczeta.bip.doc.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach