Przetargi.pl
Dostawa warzyw świeżych oraz grochu i fasoli

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 89120 Potulice, Aleja Parkowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 874 440 , fax. 525 874 400
 • Data zamieszczenia: 2018-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  Aleja Parkowa 1
  89120 Potulice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 874 440, fax. 525 874 400
  REGON: 31963500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny w Potulicach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw świeżych oraz grochu i fasoli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Dostawy warzyw świeżych oraz grochu i fasoli. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym nr 1 dla 3 grup, który stanowi załącznik do siwz: formularze - 1/1, 1/2, 1/3. 3. Kody CPV: 03221111-7, 03221113-1, 03221110-0, 03221410-3, 03221220-4, 03221210-1. 4. Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do nieodebrania całości zamówienia, z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. 5. Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności: 1. Dostawy artykułów przedmiotowych do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Potulicach. 2. Wykonawca dostarczać będzie artykuły na własny koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 3. Realizacja dostaw do magazynu w uzgodnionych terminach, w godz. 7:00-11:00. 1) Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew. 4. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach