Przetargi.pl
Dostawa warzyw późnychm owoców i ziemniaków jadalnych późnych

Zakład Karny w Koronowie ogłasza przetarg

 • Adres: 86010 Koronowo, ul. Bydgoska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0 52 382 22 11 , fax. 0 52 382 09 00
 • Data zamieszczenia: 2017-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Koronowie
  ul. Bydgoska 27
  86010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0 52 382 22 11, fax. 0 52 382 09 00
  REGON: 31962900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZAKŁAD KARNY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw późnychm owoców i ziemniaków jadalnych późnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  GRUPA 1: Warzywa: 1. Pietruszka (korzeń) ( Pietruszka zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku ) – 7 000 kg, nomenklatura CPV:03221110-0, PN-72/R-75360; 2. Por ( Por zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku ) – 3 000 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, PN-72/R-75360; 3. Seler (korzeń) ( Seler zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku ) – 9 000 kg, nomenklatura CPV: 03221110-0, PN-72/R-75360; 4. Marchew ( Marchew zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych) – 18 000 kg, nomenklatura CPV: 03221112-4, PN-84/R-75358; 5. Buraki czerwone - ( Buraki czyste, o kształcie charakterystycznym dla odmiany i zabarwieniu przekroju ciemnoczerwonym, charakterystycznym dla odmiany ) – 10 000 kg, nomenklatura CPV: 03221111-7, PN-72/R-75360; 6. Kapusta biała ( Kapusta głowiasta biała, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych ) – 9 000 kg, nomenklatura CPV:03221410-3, PN-72/R-75362; 7. Kapusta czerwona ( Kapusta głowiasta czerwona, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych) – 3 000 kg, nomenklatura CPV:03221410-3, PN-72/R-75362; 8. Cebula ( Cebula zdrowa, czysta,sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych ) – 9 000 kg, nomenklatura CPV: 03221113-1, PN-87/R-75357; GRUPA 2: Owoce: 1. Jabłka jadalne ( Jabłka słodko winne, jadalne, soczyste, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, średnica od 5 do 8 cm ) – 10 000 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, PN-77/R-75024 GRUPA 3: ziemniaki jadalne późne: 1. Ziemniaki jadalne późne o średnicy poprzecznej min. 8 cm i podłużnej min. 10 cm bulwy dojrzałe, zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez pustych miejsc w środku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych – 110 000 kg, nomenklatura CPV: 03212100-1, PN-75/R-74450
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221111-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do siwz)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach