Przetargi.pl
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW - ŚMIECIARKA Z ZABUDOWĄ BĘBNOWĄ

Zakład Oczyszczania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 81-853 Sopot, Al. Niepodległości
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 551 38 27 , fax. 58 551 16 07
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Oczyszczania Miasta
  Al. Niepodległości
  81-853 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 551 38 27, fax. 58 551 16 07
  REGON: 19000788800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zom.sopot.pl www.sopot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO DO ODBIORU ODPADÓW - ŚMIECIARKA Z ZABUDOWĄ BĘBNOWĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarka z zabudową bębnową: pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową bębnową o pojemności zbiornika na odpady min. 17 m³, zbiornik na odpady w kształcie cylindra ze ślimakiem transportowym i zgęszczającym wewnątrz, obracający się wokół osi poziomej, podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji: nie starszy niż 2020 rok). Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wymagane warunki leasingu: 1) okres leasingu – 4 (cztery) lata, w kolejnych 47 (czterdziestu siedmiu) równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy; 2) raty leasingowe o stałym niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy; 3) opcja wykupu pojazdu – 1 (jeden) % wartości początkowej brutto pojazdu, pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdu w terminie do 30.06.2020 r. 4. Okres leasingu – 48 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu pojazdu do używania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach