Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarka z zabudową bębnową

Zakład Oczyszczania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 81-853 Sopot, Al. Niepodległości
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 551 38 27 , fax. 58 551 16 07
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Oczyszczania Miasta
  Al. Niepodległości
  81-853 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 551 38 27, fax. 58 551 16 07
  REGON: 19000788800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zom.sopot.pl www.sopot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarka z zabudową bębnową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarka z zabudową bębnową: pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową bębnową o pojemności zbiornika na odpady min. 17 m³, zbiornik na odpady w kształcie cylindra ze ślimakiem transportowym i zgęszczającym wewnątrz, obracający się wokół osi poziomej, podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji: 2020) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wymagane warunki leasingu: 1) okres leasingu – 4 (cztery) lata, w kolejnych 47 (czterdziestu siedmiu) równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy; 2) raty leasingowe o stałym niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy; 3) opcja wykupu pojazdu – 1 (jeden) % wartości początkowej brutto pojazdu, pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdu w terminie do 15.08.2020 r . 4. Okres leasingu – 48 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu pojazdu do używania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wykonawca przekaże w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach