Przetargi.pl
Dostawa Videogastroskopów - szt. 2 i Videokolonoskopu - szt. 1

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26200 Końskie, ul. Gimnazjalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 902 314 , fax. 413 902 319
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Gimnazjalna
  26200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 902 314, fax. 413 902 319
  REGON: 26007645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.konskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Videogastroskopów - szt. 2 i Videokolonoskopu - szt. 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ap. medycznych tj. Videogastroskopów - szt. 2 i Videokolonoskopu - szt. 1 ( według opisu i ilości zawartych w załączniku do SIWZ nr 5 )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 r i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych . 2). Wraz z oświadczeniem należy załączyć kserokopie dokumentów określających , że przedmiot zamówienia spełnia standardy , oraz dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce. 3).Foldery ( materiały informacyjne) zaproponowanego sprzętu z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne - określone w załączniku do SIWZ nr 5. Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć (zakreślić) fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli załącznika SIWZ nr 5 , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach