Przetargi.pl
„Dostawa USG – ultrasonografu dla Gminy Płoskinia”

Gmina Płoskinia ogłasza przetarg

 • Adres: 14-526 Płoskinia, Płoskinia
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 556 208 600 , fax. 0-55 620 8602
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płoskinia
  Płoskinia 8
  14-526 Płoskinia, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 556 208 600, fax. 0-55 620 8602
  REGON: 54600600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ploskinia-ug.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa USG – ultrasonografu dla Gminy Płoskinia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego USG - ultrasonografu wyposażonego w 2 głowice wraz z zainstalowaniem, montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz świadczeniami gwarancyjnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ. Zaoferowany sprzęt musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadający właściwe certyfikaty zgodnie z wymaganiami UE, odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa, , posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z aparatu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, itp. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub o lepszych parametrach jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał). 2) Wypełniony formularz parametrów techniczno-jakościowych oferowanego sprzętu - załącznik nr 10 do SIWZ. 3) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.: Deklaracja Zgodności CE lub Certyfikat CE. 4) Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. 5) Oryginalne materiały dystrybutora lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzające oferowane parametry. 6)Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zamówienia – jeśli dotyczy - załącznik nr 6 do SIWZ. 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik – oryginał dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie). 8) Pisemne zobowiązanie lub inny dokument podmiotów o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp) - załącznik nr 8 do SIWZ. 9) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ (oryginał)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach