Przetargi.pl
Dostawa urządzenia do próżniowego nanoszenia warstw - napylarki - dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ogłasza przetarg

 • Adres: 54-066 Wrocław, Stabłowicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 720 16 01, , fax. +78 71 720 16 00
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
  Stabłowicka 147
  54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 720 16 01, , fax. +78 71 720 16 00
  REGON: 00003007360000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do próżniowego nanoszenia warstw - napylarki - dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Zakup wraz z dostawą urządzenia do próżniowego nanoszenia warstw – napylarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymgań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach