Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej - Zadania

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej - Zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej. Zamawiajacy określił przedmiotowa dostawę w 4 Zadaniach: 1.1. Zadanie nr 1 – koszulki na PWR Racing Team - T-shirt – 240 sztuk - Polo męskie i damskie – 120 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 1.2. Zadanie nr 2 – koszulki i kubki na Wampiriadę - T-shirt – 350 sztuk - Kubki – 120 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1.3. Zadanie nr 3 – koszulki na Juwenalia - Koszulki wydziałowe – 2 166 sztuk - Koszulki sztabu – 16 sztuk - Koszulki wolontariuszy – 45 sztuk - Koszulki Technikalia – 45 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1.4. Zadanie nr 4 – koszulki na Turniej Tańca - Polo męskie i damskie – 30 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2. Podane ilości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający w danym Zadaniu zamierza kupić tyle ilości danego asortymentu, by zmieścił się w kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w danym Zadaniu. Podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa i faktyczna ilość zamówionego asortymentu do kwoty, jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zależało od ilości faktycznie zakupionego asortymentu (ilości zamawianych sztuk) po cenie jednostkowej zaoferowanej w Formularzu ofertowym. Podane ilości służą do porównania ofert. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie kompletnego asortymentu wraz z nadrukami personalizowanymi na własny koszt i własnym transportem oraz rozładunek w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego: Wybrzeże Wyspiańskiego 40, bud. H-14, po. 1.07, Wrocław. Ilość przewidywanych dostaw dla każdego artykułu: w ramach 1 dostawy. 4. Kod CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ. 6. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia dla danego Zadania. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, najwyżej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad. Jakość koszulek – koszulki nie mogą się pruć, mieć wystających nitek, a kolor koszulki ma być jednolity, bez przebarwień. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 7. Zamawiający przewiduje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp polegające na zwiększeniu zamówienia asortymentu w danym Zadaniu w przypadku uzyskania dodatkowego finansowania. Prawo opcji polega na dostawie asortymentu w ramach jednego zamówienia podstawowego dla danego Zadania. Wynagrodzenie wykonawcy będzie zależeć od ilości faktycznie zakupionych ilości sztuk, zgodnie z przyjętym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji. Jako podstawę rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji przyjmuje się cenę jednostkową asortymentu podaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym dla danego Zadania. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia wraz z zamówieniem podstawowym. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane wraz z zamówieniem podstawowym zgodnie z terminem dostawy wskazanym w SIWZ w danym Zadaniu. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 części. Za część należy rozumieć Zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie jedno Zadanie lub dowolną liczbę Zadań. 9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta musi się składać z: 1. oświadczenia i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ tj. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 2. formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 4. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ). II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach