Przetargi.pl
Dostawa urządzenia do preparowania przekrojów poprzecznych próbek z materiałów wrażliwych

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 320588161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do preparowania przekrojów poprzecznych próbek z materiałów wrażliwych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) i wolnego od wad prawnych i fizycznych urządzenia do preparowania przekrojów poprzecznych próbek z materiałów wrażliwych (tworzyw polimerowych, materiałów niemetalicznych i metalicznych) przeznaczonych do badań struktury w skaningowym mikroskopie elektronowym (zwanego dalej „Sprzętem”). Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu zawiera Załącznik nr 2 SWZ - Opis techniczno - zakresowy przedmiotu zamówienia.2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej) w miejsce, którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 19 w Szczecinie;2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu stosownej instalacji (spasowania, zestawienia, podłączenia, wykonania konfiguracji) poszczególnych elementów składających się na Sprzęt;3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu oraz wykonanie próbki testowej w Miejscu Dostarczenia Sprzętu, celem sprawdzenia poprawności jego działania;4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy, niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XVII ust. 7-9 SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert);5) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) jednodniowego podstawowego szkolenia instruktażowego w języku polskim, dla co najmniej 4 osób, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i praktycznej eksploatacji; 6) Wydanie Zamawiającemu: a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty);b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu (Instrukcji Obsługi);c) Innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w Załączniku nr 2 SWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu.7) W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.3. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 2 i 3 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38519400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną