Przetargi.pl
DOSTAWA I MODERNIZACJA SYSTEMU CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH

Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-227 Szczecin, Kaszubska 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Szczecinie
  Kaszubska 42
  70-227 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000324530
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.so.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MODERNIZACJA SYSTEMU CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • Część I - dostawa i modernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na 3 salach rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie;• Część II - dostawa i instalacja nowego systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na 2 salach rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie;• Część III - dostawa i instalacja nowego systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na 2 salach rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach