Przetargi.pl
DOSTAWA URZĄDZENIA DO BADANIA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4303465, 4303450 , fax. 91 4303606
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
  ul. Wały Chrobrego 4 4
  70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4303465, 4303450, fax. 91 4303606
  REGON: 00051435400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA URZĄDZENIA DO BADANIA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do badania autentyczności dokumentów dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4. Nabywane urządzenie jest przeznaczone dla Placówki Straży Granicznej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. Oferowane urządzenie musi posiadać kartę katalogową, z której będzie wynikać opis oraz parametry techniczno-użytkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Dostawa, o której mowa w ust. 1 obejmuje transport i montaż urządzenia wraz z ich wniesieniem i ustawieniem w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz szkolenie dla minimum 2 operatorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szczecin.uw.gov.pl, Ogłoszenia/Zamówienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach