Przetargi.pl
Dostawa urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem do treningu przetwarzania słuchowego i testu uwagi słuchowej dla dzieci i młodzieży wraz ze szkoleniem dla 4 osób zakończone certyfikatem

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Wiązowna, Zagórze k/Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
  Zagórze k/Warszawy
  05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie
  REGON: 142011670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.centrumzagorze.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem do treningu przetwarzania słuchowego i testu uwagi słuchowej dla dzieci i młodzieży wraz ze szkoleniem dla 4 osób zakończone certyfikatem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem do treningu przetwarzania słuchowego i testu uwagi słuchowej dla dzieci i młodzieży wraz ze szkoleniem dla 4 osób zakończone certyfikatem.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 7 do SWZ –Opis dotyczy jednej lokalizacji. Dostawą muszą być objęte dwie lokalizacje.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia na adres:1) Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 -353 Warszawa; 2) Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o., ul. Koszykowa 79B, 02-008 Warszawa.4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić certyfikowane szkolenia dla 4 osób (2 osoby dla danej lokalizacji) uprawniające do wykonywania treningu słuchowego oraz wykonywania testu uwagi słuchowej oferowanej metody/programu.5. Zamawiający wymaga aby dostarczony przez Wykonawcę sprzęt posiadał 24 miesięczną gwarancję.6. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w dokumentacji zamówienia. Przez ofertą równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do SWZ. 8. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalności, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałości, postać, rozmiar, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ.9. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest zaznaczyć/ wyróżnić pozycję/dołączyć do oferty parametry równoważności proponowanego produktu, w której oferuje przedmiot zamówienia równoważny do opisanego przez Zamawiającego oraz wykazać ich równoważności w stosunku do opisanego w dokumentacji zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach