Przetargi.pl
Dostawa urządzeń myjących wysokociśnieniowych (myjka): - zimnowodnych 3 szt, - gorącowodnych 2 szt

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Adres: 61-760 Poznań, ul. Szewska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8567706 , fax. 061 8525731
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. Szewska 1 1
  61-760 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8567706, fax. 061 8525731
  REGON: 00007924300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja Rządowa Niezespolona - Gospodarka Wodna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń myjących wysokociśnieniowych (myjka): - zimnowodnych 3 szt, - gorącowodnych 2 szt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń myjących wysokociśnieniowych (myjka): - zimnowodnych 3 szt, - gorącowodnych 2 szt. Parametry techniczne oraz inne dane wymagane przez Zamawiającego: Poniższe urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 1. Zimnowodne: - Ilość - 3 szt, - Napęd - silnik spalinowy czterosuwowy benzynowy o mocy min 12 kM, - Ciśnienie robocze min 180 bar, - Wydajność wody min 300 - 900 l/h, - Pobór wody: wodociąg i zbiornik, - Urządzenie powinno być zamontowane na ramie scalającej je w jedną całość oraz wyposażone w koła jezdne pompowane, - Wyposażenie - lanca, wąż na bębnie min 20 m w oplocie stalowym, - Gwarancja min 24 miesiące, - Dostawca gwarantuje serwis, części zamienne oraz bezpłatne szkolenie obsługi, - Termin dostawy 17.12.2012r., - Miejsce dostawy ul. Czapla 4, 61-623 Poznań. 2. Gorącowodne: - Ilość - 2 szt, - Napęd - elektryczny, - Wydajność wody min 300-800 l/h, - Ciśnienie robocze min 10-160 bar, - Temperatura wody min 20-140oC, - Urządzenie powinno być zamontowane na ramie scalające je w jedną całość oraz wyposażone w koła jezdne pompowane, - Moc przyłączeniowa max 8 kW, - Wyposażenia - Lanca, wąż min 20m, - Gwarancja min 24 miesiące, - Dostawca gwarantuje serwis, zakup części zamiennych oraz bezpłatne szkolenie obsługi. - Termin dostawy do 17.12.2012r., - Miejsce dostawy, ul. Czapla 4, 61-623 Poznań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429247305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach