Przetargi.pl
Dostawa 5 szt łodzi roboczych

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Adres: 61-760 Poznań, ul. Szewska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8567706 , fax. 061 8525731
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. Szewska 1 1
  61-760 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8567706, fax. 061 8525731
  REGON: 00007924300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: www.poznan.rzgw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 5 szt łodzi roboczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 5 szt łodzi roboczych. Parametry techniczne oraz inne dane wymagane przez Zamawiającego: - Łodzie muszą być fabrycznie nowe, - Ilość 5 szt, - Długość min 700 cm, - Szerokość 120÷150 cm, - Waga max 150 kg, - Załoga 4÷5 osób, - Możność zastosowania napędu - silnik przyczepny i wiosła. Okres gwarancji min 24 miesiące. Termin dostawy: do 17.12.2012r. Miejsce dostawy: Poznań ul. Czapla 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 345200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach