Przetargi.pl
Dostawa urządzeń medycznych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 442 09 49 , fax. 18 534 08 62
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
  ul. Śniadeckich 15
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 442 09 49, fax. 18 534 08 62
  REGON: 492007357
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń medycznych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części, zwane zamiennie Zadaniami:1) Część I: Dostawa 2 sztuk defibrylatorów;2) Część II: Dostawa 6 sztuk wideolaryngoskopów.3. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., bez wad, śladów używania i uszkodzeń mechanicznych, pełnowartościowy, spełniający wymogi techniczne i ilościowe opisane w Załączniku nr 1 dla Części I do specyfikacji. Wszystkie dostarczone towary muszą spełniać wszelkie wymogi umożliwiające ich dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty, świadectwa jakości. Wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ parametry techniczne urządzeń stanowią wymagania minimalne – Wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach wyższych aniżeli wskazane przez Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia stanowią wyroby medyczne dopuszczone do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania gwarancji, bezpłatnych przeglądów oraz bezpłatnego serwisu w okresie 24-miesięcy od od daty protokolarnego odbioru Przedmiotu zamówienia.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, objętych przedmiotem zamówienia. Szkolenie winno odbyć się w terminie do 14 dni od daty dostawy Przedmiotu zamówienia.7. Miejsce realizacji zamówienia – dostawy w ramach Części I: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, ul. Śniadeckich 15, 33- 300 Nowy Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części, zwane zamiennie Zadaniami:1) Część I: Dostawa 2 sztuk defibrylatorów;2) Część II: Dostawa 6 sztuk wideolaryngoskopów.3. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., bez wad, śladów używania i uszkodzeń mechanicznych, pełnowartościowy, spełniający wymogi techniczne i ilościowe opisane w Załączniku nr 2 dla Części II do specyfikacji. Wszystkie dostarczone towary muszą spełniać wszelkie wymogi umożliwiające ich dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty, świadectwa jakości. Wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ parametry techniczne urządzeń stanowią wymagania minimalne – Wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach wyższych aniżeli wskazane przez Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia stanowią wyroby medyczne dopuszczone do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania gwarancji, bezpłatnych przeglądów oraz bezpłatnego serwisu w okresie 24-miesięcy od od daty protokolarnego odbioru Przedmiotu zamówienia.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, objętych przedmiotem zamówienia. Szkolenie winno odbyć się w terminie do 14 dni od daty dostawy Przedmiotu zamówienia.7. Miejsce realizacji zamówienia – dostawy w ramach Części II: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, ul. Śniadeckich 15, 33- 300 Nowy Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach