Przetargi.pl
DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I oprogramowania komputerowego DLA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH w ramach projektu „UNIWERSYTET MAXI”

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 442 095 , fax. 256 442 045
 • Data zamieszczenia: 2020-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  ul. Konarskiego 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 442 095, fax. 256 442 045
  REGON: 14710000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I oprogramowania komputerowego DLA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH w ramach projektu „UNIWERSYTET MAXI”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach w ramach projektu „Uniwersytet MAXI”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania (części): 1) Zadanie nr 1 – dostawa serwera (kod CPV: 48820000-2 Serwery) 2) Zadanie nr 2 – dostawa dysków do serwera (kod CPV: 30233150-7 Napędy dysku optycznego) 3) Zadanie nr 3 – dostawa drukarki brailowskiej oraz urządzeń typu multilektor (kod CPV 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych, 30232120-1 Drukarki igłowe, 30200000-1 Urządzenia komputerowe) 4) Zadanie nr 4 - Dostawa oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego (kod CPV: 48314000-2 Pakiety oprogramowania do rozpoznawania głosu) 5) Zadanie nr 5 - Dostawa klawiatur specjalistycznych, myszy specjalistycznych oraz lup cyfrowych (kod CPV: 30237460-1 Klawiatury komputerowe, 30237410-6 Myszka komputerowa) 6) Zadanie nr 6 - Dostawa zestawów komputerowych (jednostka centralna komputera stacjonarnego, monitor, słuchawki) oraz oprogramowania OCR (kod CPV: 30213000-5 Komputery osobiste, 30231300-0 Monitory ekranowe, 32342100-3 Słuchawki, 48313000-5 Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków OCR) 3. Szczegółowy opis parametrów i funkcjonalności urządzeń oraz oprogramowania objętych przedmiotem zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 niniejszej SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 4. Urządzenia, których dostawa objęta jest przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i umieszczone w oryginalnych opakowaniach. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzeń oraz oprogramowania komputerowego do dwóch jednostek organizacyjnych UPH, położonych na terenie miasta Siedlce (pod dwoma różnymi adresami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach