Przetargi.pl
Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 720 366 , fax. 225 720 363
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61
  02091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 720 366, fax. 225 720 363
  REGON: 28891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu stomatologicznego, w podziale na 10 (dziesięć) części zamówienia, zwanych dalej Pakietami od 1 do 10: 1. Pakiet 1 – Dostawa kamery do wizualizacji błony jamy ustnej. 2. Pakiet 2 – Dostawa mikrosilników protetycznych. 3. Pakiet 3 – Dostawa piaskarki i szybkozłączek. 4. Pakiet 4 – Dostawa obcinarki do modeli. 5. Pakiet 5 – Dostawa zębów fantomowych. 6. Pakiet 6 - Dostawa skalera. 7. Pakiet 7 – Dostawa prostnic. 8. Pakiet 9 – Dostawa zestawu przedimplantacyjnego, zestawu narzędzi do przykręcania śrub stabilizujących przeszczepy kostne. 9. Pakiet 10 – Dostawa systemu do zawansowanej chirurgii ultradźwiękowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 10” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 oraz w Formularzach cenowych które stanowią odpowiednio 2.5 i 2.9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33126000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach