Przetargi.pl
Dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniu 317 w Budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodległości 162

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02554 Warszawa, Aleja Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 648 608 , fax. 225 648 608
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Aleja Niepodległości 162
  02554 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 648 608, fax. 225 648 608
  REGON: 150200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgh.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniu 317 w Budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodległości 162
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż zabudowy meblowej - ścianek meblarskich AB, BC, i CD oraz mebli – krzeseł i stołów oraz zasłon z karniszami w pomieszczeniu 317 w Budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej przy al. Niepodległości 162 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ: -nr 1 - Wzór umowy - plik w formacie .doc -nr 2 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – plik w formacie .pdf -nr 3 - Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa pomieszczeń technicznych na przestrzeń coworking” wykonana przez jednostkę projektową INDUSTRY Wojciech Eksner, 44-100 Gliwice, ul. Wigilijna 8 składająca się z części opisowej oraz rysunkowej zawierającej wybrane rysunki dotyczące zakresu zamówienia – spakowany zestaw plikow w formacie .pdf -nr 4 – Wizualizacja aranżacji pomieszczenia – plik w formacie .pdf
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące piećset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego formularz nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Części IV SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany zamieścić informacje o tym podmiocie w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania (formularz Nr 2 do SIWZ) oraz w oświadczeniu dotyczacym spełniania warunków udziału w postępowaniu (formularz Nr 3 do SIWZ). 3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują następujące zasady składania dokumentów: a) każdy z uczestników wchodzących w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (formularz Nr 2 do SIWZ). b) każdy z uczestników wchodzących w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 Części V SIWZ. 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika; 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne odpowiadające mu dokumenty - jeżeli dotyczy. 7) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach