Przetargi.pl
Dostawa urządzeń elektronicznej ochrony mienia Nr sprawy 30/POIN/11

Jednostka Wojskowa 3299 ogłasza przetarg

 • Adres: 78-651 Mirosławiec,
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2505662 , fax. 0-67 2505920
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3299
  78-651 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 067 2505662, fax. 0-67 2505920
  REGON: 33103016300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12kl.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń elektronicznej ochrony mienia Nr sprawy 30/POIN/11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę następujących urządzeń: Centrala alarmowa - płyta, kompatybilna z systemem integrującym ULISSES, klasa S - 1 szt.; Klawiatura LCD do powyższej centrali alarmowej - 3 szt.; Przycisk napadowy ręczny klasa S - 2 szt.; Koncentrator, moduł rozszerzeń do powyższej centrali alarmowej, klasa S - 1 szt., Akumulator 12V/18Ah - 3 szt.; Akumulator 12V/7Ah - 2 szt.; Moduł RS-232 do współpracy centrali alarmowej z systemem integrującym ULISSES - 1 szt., Czujka mikrofalowa, klasa S - 1 szt.; Radiolinia 1 kan. nadajnik - 2 szt.; Radiolinia 1 kan. odbiornik - 1 szt.; Wideodomofon kolorowy - 1 kpl; Elektrozaczep 12 V, DC - 3 szt.; Zasilacz buforowy 12V, 3 A - 1 szt. Urządzenia mają być nowe, nie dopuszcza się urządzeń po naprawie. Dostarczone zostaną na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu na terenie Jednostki Wojskowej 3299, 78- 651 Mirosławiec. Wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 316253006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.12kl.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach