Przetargi.pl
Dostawa z montażem telewizji dozorowej nr sprawy 31/POIN/11

Jednostka Wojskowa 3299 ogłasza przetarg

 • Adres: 78-651 Mirosławiec,
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2505662 , fax. 0-67 2505920
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3299
  78-651 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 067 2505662, fax. 0-67 2505920
  REGON: 33103016300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12kl.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa z montażem telewizji dozorowej nr sprawy 31/POIN/11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem urządzeń wspomagających ochronę tj. urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru zlokalizowanego w pobliżu bramy głównej oraz przy budynku sztabu na terenie kompleksu koszarowego Jednostki Wojskowej 3299 Mirosławiec. 2.Wykonany system ma być zgodny z założeniami Norm Obronnych NO-04-A004-7 oraz Polskiej Normy PN-EN 50132-2-1. 3.Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń: Kamera kolorowa, dzień-noc - 4 szt.; Obiektyw- 2,8-12 mm - 2 szt.; Obiektyw- 3-8 mm - 2 szt.; Obudowa do kamery wraz z uchwytem - 4 szt.; Zasilacz buforowy do kamer - 3 szt.; Rejestrator DVR cyfrowy, 4 kan. - 1 szt.; Dysk HDD 2 TB - 2 szt.; Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt.; Monitor LCD 22 cale - 23 cale - 1 szt.; Uchwyt do monitora LCD - 1 szt.; Urządzenia do przekazu sygnałów wideo 5,8 GHz - 2 kpl; Obudowa zewnętrzna do zasilaczy awaryjnych - 2 szt.; Akumulator 12V,18 Ah - 3 szt. 4.Urządzenia do montażu mają być nowe, nie dopuszcza się urządzeń po naprawie. Dostarczone zostaną na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5. Szacunkowa ilość materiałów niezbędnych do instalacji urządzeń (materiały zabezpiecza Wykonawca): - kabel koncentryczny 75 ohm - 20 mb; - wtyk BNC RG-59 zaciskany - 10 szt.; - przewód elektryczny 3x1,5 - 15 mb; - listwy montażowe lub rurki instalacyjne - 20 szt.; - inne drobne materiały. 6.Całość prac zostanie zakończona: 1) uruchomieniem systemu i przeszkoleniem obsługi; 2) dostarczeniem: a. dokumentacji powykonawczej wykonanej, zgodnie z wymogami ustawy z 5 sierpnia 2010r. - o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182,poz.1228), w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego, o klauzuli ZASTRZEŻONE, b. spisu zamontowanych urządzeń wraz z kartami parametrów technicznych i kartami gwarancyjnymi 3) spisaniem protokołu odbioru. 7. Wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia min 24 miesiące. 8. Wizja lokalna Wykonawcom w celu dokładnego zapoznania się z miejscem i uwarunkowaniami dla realizacji zadania umożliwia się dokonanie wizji lokalnej po uprzednim skontaktowaniu się i ustaleniu terminu wizji z: panem Andrzejem Pazderskim - tel. 67 25 05 408, fax. 67 25 05 920. W wizji lokalnej mogą brać udział uprawnieni przedstawiciele Wykonawców, posiadający dopuszczenie do informacji o klauzuli, co najmniej ZASTRZEŻONE. Przedstawiciele Wykonawców powinni w dniu wizji przedstawić, dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323235008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.12kl.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach