Przetargi.pl
Dostawa unitu stomatologicznego. Znak sprawy AEZ/S-218/2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5720366 , fax. 22 5720363
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5720366, fax. 22 5720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa unitu stomatologicznego. Znak sprawy AEZ/S-218/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rodzaju (konfiguracji) w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2. 2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała dostawa przedmiotu zamówienia wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel. 22 502 12 42. (1S113) 3. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru umowy - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin dostawy z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru, przy czym w odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, tel. 22 5720 431, 5720805.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 332160009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną