Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy ziemniaków, warzyw i jabłek do Zakładu Karnego w Siedlcach przez okres jednego roku.

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 47
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6445231 , fax. 25 6322944
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Piłsudskiego 47 47
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 6445231, fax. 25 6322944
  REGON: 00032047200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy ziemniaków, warzyw i jabłek do Zakładu Karnego w Siedlcach przez okres jednego roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ziemniaków, warzyw i jabłek kl./gat. I do Zakładu Karnego w Siedlcach przez okres jednego roku. Zadanie I 1.ziemniaki jadalne, 180 000 kg. Zadanie II 1.kapusta kiszona, 13 000 kg, 2.ogórki kiszone , 8 000 kg. Zadanie III 1.buraki ćwikłowe, 11 000 kg, 2.cebula biała, 14 000 kg, 3.kapusta biała, 13 000 kg, 4.marchew, 23 000 kg, 5.pietruszka korzeń, 4 000 kg, 6.pory, 5 000 kg, 7.selery, 5 000 kg. Zadanie IV 1.jabłka konsumpcyjne, 10 000 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości: zdanie I 5 000,00PLN, zadanie II 2 000,00PLN, zadanie III 2 500,00PLN, zadanie IV 500,00PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach