Przetargi.pl
Dostawa umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Czarna Białostocka w 2017 roku

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 16020 Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7103380 w. 121 , fax. 0-85 7103706
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka
  ul. Marszałkowska 27
  16020 Czarna Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7103380 w. 121, fax. 0-85 7103706
  REGON: 5002571600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Czarna Białostocka w 2017 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cześć I - Dostawa umundurowania leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Czarna Białostocka w 2017 roku 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania leśnika wykonanych według wzorów określonych: a) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1876). b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2007 r. nr 51, poz. 342). c) Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013r., w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych. d) Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. e) Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. f) Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika. Część II - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Czarna Białostocka w 2017 roku Odzież i obuwie BHP powinny odpowiadać wzorcom określonym w: a) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173) b) Protokole dodatkowym nr 24 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawartego dnia 29 styczeń 1998 r. i wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U -XLII I, zawartym w dniu 25 listopada 2014 roku. Odzież ochronna i obuwie bhp powinny odpowiadać wzorcom określonym w polskich Normach oraz powinny posiadać oznakowanie symbolem CE potwierdzające spełnienie wymagań uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 259, poz. 2173). Kolorystyka ubrań roboczych/ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wzorów munduru leśnika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z części zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Kopie dokumentacji techniczno-technologicznej wraz z w/w zarządzeniami są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Czarna Białostocka oraz są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu (http://bedon.lasy.gov.pl). Podane nazwy i składniki materiałów określają minimalne wymagania Zamawiającego co do standardu, właściwości oraz cech technicznych i jakościowych dostarczanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w SIWZ przy zachowaniu zgodności ze wzorcem munduru oraz ww. zarządzeniami dot. mundurów leśnika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18000000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach