Przetargi.pl
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i ploterów.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON- Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i ploterów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i ploterów. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej. 3.Oferowane materiały eksploatacyjne mogą być zarówno materiałami oryginalnymi jak i równoważnymi w stosunku do materiałów oryginalnych. 1)W niniejszym postępowaniu za produkty (materiały eksploatacyjne) oryginalne Zamawiający uznaje produkty (materiały eksploatacyjne) wyprodukowane przez producenta urządzenia, do których produkt (materiał eksploatacyjny) jest przeznaczony. 2)Za produkty (materiały eksploatacyjne) równoważne w stosunku do produktów (materiałów eksploatacyjnych) oryginalnych Zamawiający uznaje produkty (materiały eksploatacyjne), które nie są wyprodukowane przez producenta urządzenia, do których produkt (materiał eksploatacyjny) jest przeznaczony i spełniają jednocześnie następujące wymagania: 1)są kompatybilne ze sprzętem (urządzeniem), do którego są zamówione. Równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu. Produkty równoważne powinny zapewniać pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń drukujących. Przede wszystkim produkty równoważne, po zainstalowaniu w urządzeniu powinny umożliwiać uzyskanie poprawnych informacji drukowanych na stronie stanu materiału lub informacji o kasecie drukującej tj. informacji o liczbie wydrukowanych stron na zainstalowanym tonerze oraz poziomie zużycia tonera – o ile umożliwia to funkcjonalność urządzenia. Dodatkowo na stronie stanu materiału powinny być drukowane numery seryjne materiałów eksploatacyjnych, które powinny być zgodne z numerem seryjnym podanym na opakowaniu danego produktu – o ile umożliwia to funkcjonalność urządzenia oraz a)wkłady drukujące muszą być fabrycznie nowe (za fabrycznie nowe nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany), odpowiadające jakością oryginalnym; b)ilość uzyskanych kopii/pojemność nie może być mniejsza niż przy używaniu oryginałów; c)jakość wydruków musi być nie gorsza jak przy używaniu oryginałów (rozlewanie liter, przerywanie ciągłości tekstu lub rysunku, nienaturalna kolorystyka, nieodpowiednie dokładnościowo odstępy pomiędzy punktami rysunku lub mapy są niedopuszczalne); d)w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element; e)materiał w żadnym stopniu nie może naruszać praw patentowych ani innej własności intelektualnej; 2)są projektowane, produkowane i dystrybuowane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zgodnie z wymogami norm: a)ISO 9001:2008; b)ISO 14001:2004; lub normami równoważnymi. 4.Wykonawca oferując równoważne materiały eksploatacyjne (zamienniki) zobowiązuje się również do: 1)Poniesienia odpowiedzialności za wszelkie usterki wynikające z zastosowania zamienników; 2)Zagwarantowania, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone; 3)Przejęcia wszelkich obowiązków gwarancyjnych dotyczących urządzenia, które pomimo zapewnień, utraci gwarancję w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych; 4)Usunięcia wszelkich usterek urządzeń wynikających z eksploatacji zaoferowanych materiałów równoważnych – włącznie z wymianą urządzenia – naprawa winna być wykonana przez autoryzowany zakład naprawczy (Naprawa urządzenia winna odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie instytucji i jednostek wojskowych pozostających na zaopatrzeniu Zamawiającego. W przypadku niemożności naprawy w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca dokona na własny koszt odbioru urządzenia w celu przekazania go do serwisu. Przekazanie sprzętu Wykonawcy przez Zamawiającego i jego zwrot, każdorazowo zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem) względnie zwrotu kosztów naprawy urządzenia oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego 5)Wymiany, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dostarczonego materiału (w asortymencie którego żądanie dotyczy) na materiał spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta urządzenia) bez zmiany ceny – jeżeli w trakcie realizacji zamówienia stwierdzone zostanie, że parametry techniczno-jakościowe (np. wydajność, jakość lub niezawodność) dostarczanych materiałów odbiegają na niekorzyść od parametrów materiału określonego w SIWZ jako oryginalnego lub jeśli dostarczony materiał bezpośrednio wpływa na wadliwą pracę urządzenia (np. urządzenie we właściwy sposób nie sygnalizuje zużycia tuszu lub tonera; 6)Bezpłatnej wymiany urządzenia na nowe, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczności; 7)Poniesienia kosztów wykonania ewentualnej ekspertyzy technicznej – w przypadku konieczności jej sporządzenia, a dotyczącej oceny dostarczonych materiałów eksploatacyjnych bądź ich wpływu na pracę (awaryjność) urządzenia; 5.Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji lub posiadać pełnowartościowe komponenty z odzysku. 6.Wszystkie materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne) muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) z naniesionymi na opakowaniu opisem identyfikującym produkt oraz listą urządzeń, do których dany materiał jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i nazwą producenta oraz opisem zawartości w języku polskim. 7.Zamawiający zastrzega sobie w ramach zaoferowanej ceny ofertowej (wartości umowy), możliwość dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach asortymentu stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie po ustaleniu rodzaju asortymentu podlegającego zmianie z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia z ogółu wartości zamówienia określonej w formularzu kalkulacji cenowej. Ilości określone w tym formularzu mogą ulec zmniejszeniu do 10 %. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia. 8.W przypadku stwierdzenia braków lub wad podczas dostawy / w trakcie odbioru Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub usunięcia. Wykonawca niezwłocznie, na własny koszt odbierze uszkodzony towar oraz w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania do usunięcia braków lub wad, dostarczy przedmiot umowy wolny od wad albo usunie stwierdzone braki lub wady. 9.Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 36 miesięczną gwarancją, liczoną od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, chyba, że producent udzieli dłuższego okresu gwarancji, wówczas na określoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Zgłoszenie do usunięcia usterek lub wad objętych gwarancją nastąpi na druku zaproponowanym przez Wykonawcę na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej. Czas reakcji na zgłoszenie (podjęcie naprawy gwarancyjnej) – zgodnie z treścią oferty. 10.Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem do wyznaczonego miejsca w siedzibie Zamawiającego: 1)Rzeszowie ul. Lwowska 4 lub 2)Przemyśl ul. Okrzei 3. 11.Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy (tj. Załącznik nr 7 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie nr 30 1010 1528 0018 9213 9120 2000 – z adnotacją „wadium w postępowaniu nr ZP/4/2019, NIP [Wykonawcy]..
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA I: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie – patrz Załącznik nr 4 do SIWZ) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. UWAGA II: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach