Przetargi.pl
Dostawa trenażerów (stanowisk dydaktycznych) wraz z niezbędnym oprogramowaniem i szkoleniem uruchomieniowym z zakresu dostarczonego sprzętu

Zespół Szkół Elektronicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 85-092 Bydgoszcz, ul. Mieczysława Karłowicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 341-44-44 , fax. 0-52 341-44-44
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Elektronicznych
  ul. Mieczysława Karłowicza 20
  85-092 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 341-44-44, fax. 0-52 341-44-44
  REGON: 19249400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa trenażerów (stanowisk dydaktycznych) wraz z niezbędnym oprogramowaniem i szkoleniem uruchomieniowym z zakresu dostarczonego sprzętu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa trenażerów (stanowisk dydaktycznych) wraz z niezbędnym oprogramowaniem i szkoleniem uruchomieniowym z zakresu dostarczonego sprzętu w ilości 5 zestawów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162119-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków w powyższym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną