Przetargi.pl
Dostawa: optycznych przyrządów pomiarowych, elektrycznych przyrządów pomiarowych, kamer do nadzoru wizyjnego, zestawów mikroprocesorowych - sterowniki przemysłowe wraz z wyposażeniem, zestawów do badania systemów alarmowych.

Zespół Szkół Elektronicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 85-092 Bydgoszcz, ul. Mieczysława Karłowicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 341-44-44 , fax. 0-52 341-44-44
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Elektronicznych
  ul. Mieczysława Karłowicza 20
  85-092 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 341-44-44, fax. 0-52 341-44-44
  REGON: 19249400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: optycznych przyrządów pomiarowych, elektrycznych przyrządów pomiarowych, kamer do nadzoru wizyjnego, zestawów mikroprocesorowych - sterowniki przemysłowe wraz z wyposażeniem, zestawów do badania systemów alarmowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  reflektometr OTDR - 1 szt., nadajnik i miernik mocy optycznej - 2 szt.,oscyloskop cyfrowy dwukanałowy z wyposażeniem - 1 szt. zasilacz stabilizowany napięcia stałego - 8 szt. generator arbitralny funkcyjny - 8 szt., generator funkcyjny z wyjściem mocy - 4 szt., multimetr cyfrowy - 8 szt. oscyloskop cyfrowy - 8 szt. rezystor dekadowy - 10 szt., kamera obrotowa - 7 szt., kamera zewnętrzna - 11 szt., kamera wewnętrzna - 13 szt., system mikroprocesorowy z wyposażeniem - 6 szt., zestaw do badania systemów alarmowych - 6 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31700000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach