Przetargi.pl
Dostawa transportem wykonawcy lub na jego koszt środków czystościowych dla Spółki Uzdrowisko Szczawno - Jedlin S.A. z podziałem na zadania: Zadanie 1 – art. gospodarcze Zadanie 2 – środki czystościowe Zadanie 3 – chemia profesjonalna. Zadanie 4 – środki dezynfekcyjne.

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-310 Szczawno Zdrój, H. Sienkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 84 93 150, , fax. 748 436 764
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
  H. Sienkiewicza 5
  58-310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 84 93 150, , fax. 748 436 764
  REGON: 28830800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-jedlina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa transportem wykonawcy lub na jego koszt środków czystościowych dla Spółki Uzdrowisko Szczawno - Jedlin S.A. z podziałem na zadania: Zadanie 1 – art. gospodarcze Zadanie 2 – środki czystościowe Zadanie 3 – chemia profesjonalna. Zadanie 4 – środki dezynfekcyjne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa transportem wykonawcy lub na jego koszt środków czystościowych dla Spółki Uzdrowisko Szczawno - Jedlin S.A. z podziałem na zadania: Zadanie 1 – art. gospodarcze Zadanie 2 – środki czystościowe Zadanie 3 – chemia profesjonalna. Zadanie 4 – środki dezynfekcyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach