Przetargi.pl
Dostawa tonerów, tuszy i kaset do drukowania na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Juraszów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8212 359, 61 8212 267 , fax. 61 8212 359, 61 8233 451
 • Data zamieszczenia: 2019-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  ul. Juraszów 42570
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8212 359, 61 8212 267, fax. 61 8212 359, 61 8233 451
  REGON: 29220900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lutycka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów, tuszy i kaset do drukowania na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów, tuszy i kaset do drukowania na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ - formularz cenowy, na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy. Zamawiający wskazał w załączniku do Specyfikacji - formularzu cenowym numer katalogowy, tylko i wyłącznie w celu poglądowego określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający w tym zakresie dopuszcza produkt równoważny o ile będzie miał cechy jakościowe i funkcjonalne zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów. Pod pojęciem FABRYCZNIE NOWE należy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów nieprefabrykowanych, nie regenerowanych, nieuszkodzonych, bez śladów wcześniejszego używania, wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej używanych. Ich stosowanie nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Materiały bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane materiały eksploatacyjne pochodzą z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych rynku Unii Europejskiej, są wytwarzane z zachowaniem praw patentowych, z datą produkcji na opakowaniu nie wcześniejszą niż 12 m-cy przed dostawą oraz terminem przydatności do użycia nie krótszym niż 12 m-cy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, pod warunkiem, że zaoferowane materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe i będą posiadały nie gorsze od produktów wskazanych w załączniku nr 2 do Specyfikacji - formularzu cenowy, parametry technicznie i fizyczne oraz cechy jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Produkty muszą być kompatybilne z urządzeniami, do których mają być stosowane, zapewniać ich właściwą eksploatację, bezawaryjność i żywotność, na poziomie nie gorszym od tego, jaki zapewniają materiały oryginalne, a także nie mogą pogorszyć jakości parametrów pracy urządzeń. Wszystkie oferowane produkty równoważne muszą być wyprodukowane zgodnie z aktualnymi normami ISO 9001 i ISO 14001, ponadto wydajność tonerów musi i tuszy musi być badana zgodnie z normami: ISO/IEC 19 752 lub równoważną lub ISO/IEC 19798 lub równoważną lub ISO/IEC 24711 lub równoważną lub ISO/IEC 24712 lub równoważną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach