Przetargi.pl
Dostawa tonerów do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych, tuszy do drukarek atramentowych.

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261411640 , fax. 261411234
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
  ul. Powstańców Warszawy 2
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261411640, fax. 261411234
  REGON: 93171090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://1blog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych, tuszy do drukarek atramentowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielono na 3 części, z których każda stanowi samoistne zamówienie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub części albo na cały przedmiot zamówienia. Wszelkie zapisy i wymogi znajdujące się w SIWZ dotyczą każdej części zamówienia chyba, że zapis szczegółowy stanowi inaczej. Cz. I zamówienia - Tonery w 19 pozycjach; Cz. II zamówienia - Tonery w 35 pozycjach; Cz. III zamówienia - Tonery i Tusze w 49 pozycjach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 22a pkt. 2 ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Zakres czynności oraz możliwości polegania na zdolnościach technicznych , zawodowych lub sytuacji finansowej i ekonomicznej określono w art. 22a pkt. 3-6 ustawy. 3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach