Przetargi.pl
Dostawa tłucznia granitowego w ilości 1400 ton dla Nadleśnictwa Piaski

Nadleśnictwo Piaski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-820 Piaski, ul. Drzęczewska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5739080 , fax. 065 5739083
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Piaski
  ul. Drzęczewska 1 1
  63-820 Piaski, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5739080, fax. 065 5739083
  REGON: 41000826300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: piaski.lasypanstwowe.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tłucznia granitowego w ilości 1400 ton dla Nadleśnictwa Piaski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłucznia granitowego frakcji 31,5/63 mm w ilości 1400 ton dla Leśnictw Zawory (200 ton) i Ostrowieczno (1200 ton). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dostawy tłucznia granitowego w granicach (+) (-) 20%. Każda partia wydanego materiału powinna posiadać wystawiony przez Wykonawcę Certyfikat Oceny Zgodności. Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia transportem drogowym Wykonawcy i złożenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w odległości nie większej niż 5 km od siedziby wyżej wskazanych leśnictw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441131408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: piaski.lasypanstwowe.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach