Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Gmina Złotów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, ul. Leśna 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2635305 , fax. 067 2635305
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotów
  ul. Leśna 7 7
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2635305, fax. 067 2635305
  REGON: 00055607400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 589 749,00 kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów odbywa się po raz kolejny, a obowiązujące umowy są umowami terminowymi. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENEA S.A, umowy sprzedaży energii elektrycznej obowiązują do dnia 31.12.2013r. Dla 13 punktów poboru energii elektrycznej proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy, obiekty posiadają umowy kompleksowe z maksymalnie 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dla 19 punktów poboru energii elektrycznej sprzedaż świadczy tzw. sprzedawca rezerwowy, tj. ENEA S.A. Umowy te należy wypowiedzieć
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach