Przetargi.pl
Dostawa testów diagnostycznych do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 644 20 40 , fax. 0-25 632 61 37
 • Data zamieszczenia: 2020-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
  ul. Poniatowskiego 31
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 644 20 40, fax. 0-25 632 61 37
  REGON: 51836080000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.psse.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów diagnostycznych do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup oryginalnych 2 – genowych testów do urządzenia: Aparat PCR Veri-Q PCR316 GeneAmplificaton Device w ilości 50 opakowań po 50 testów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SIWZ w ust .5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach