Przetargi.pl
Dostawa testów diagnostycznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7434272 do 75 , fax. 817 434 686
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Pielęgniarek 6
  20-708 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7434272 do 75, fax. 817 434 686
  REGON: 29314300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wsselublin.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów diagnostycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych, szczegółowo opisanych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów: Pakiet I – Surowice i zawiesiny do identyfikacji Shigella i E.coli O157, Pakiet II – Surowice do potwierdzeń Salmonella, Pakiet III – Testy lateksowe, Pakiet IV – Testy do badań serologicznych metodą immunoenzymatyczną, Pakiet V – Testy do metody ELFA i ELISA i do metody immunochromatograficznej, Pakiet VI – Test typu Western Blot, Pakiet VII – Test do wykrywania antygenu Giardia lamblia, Pakiet VIII – Zestawy odczynnikowe foodproof STEC w żywności , Pakiet IX – Testy do Norowirusów, Pakiet X – System zamknięty do badań COLIERT, ENTEROLERT, Pakiet XI – Testy RIDASCREEN Gliadin, Pakiet XII – Zestaw do diagnostyki metodą PCR, Pakiet XIII - Odczynniki do PCR i qPCR. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018,poz. 1986 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty Wypełniony dokument „Wzór oferty” wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty, podpisany przez osobę,-by uprawnioną,-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W ofercie należy w szczególności podać cenę brutto oraz termin dostawy dla danego pakietu. 2. Pełnomocnictwo a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem b. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem 3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach