Przetargi.pl
dostawa taśm i siatek do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa taśm i siatek do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśm i siatek do leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, zwanych dalej „wyrobami”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry wyrobów oraz ich ilości zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03), wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby medyczne posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostarczenia go do siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141621-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie opisuje sposobu spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokumenty w postaci ulotek, katalogów (kart katalogowych) broszur lub innych dokumentów określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, potwierdzających, że oferowane wyroby posiadają parametry i właściwości określone w formularzu cen jednostkowych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach