Przetargi.pl
Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych dla SPZZOZ w Gryficach

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 72300 Gryfice, ul. Niechorska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 842 127 , fax. 913 842 127
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Niechorska 27
  72300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 842 127, fax. 913 842 127
  REGON: 31028400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.medicam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych dla SPZZOZ w Gryficach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sorbentu składającego się z mieszaniny kwaśnego węglanu sodu, glinokrzemianów potasu o porowatości od 40 - 44% i średnicy por od 0,3-0,4 nm z pylistym węglem aktywnym stosowanego do oczyszczania gazów spalinowych w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w ilości ok. 6 ton miesięcznie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24311500-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dostarczy specyfikację/charakterystykę wyrobu, potwierdzającą, że parametry oferowanego sorbentu są zgodne w wymogami Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach