Przetargi.pl
DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6187979
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
  ul. Józefa Sierakowskiego 13 13
  03-709 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6187979
  REGON: 01608435500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spkso.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych do Działu Farmacji Szpitalnej mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13. Szczegółową charakterystykę szwów chirurgicznych będących przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w załączniku nr 1. Łączna ilość - 12 pakietów: 1) pakiet 1 szwy niewchłanialne, wielowłókowe, jedwabne, powlekane 2) pakiet 2 szwy niewchłanialne, wielowłókowe, jedwabne, powlekane 3) pakiet 3 szwy niewchłanialne, wielowłókowe, jedwabne, powlekane 4) pakiet 4 szwy niewchłanialne, wielowłókowe, jedwabne, powlekane 5) pakiet 5 szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliestrowe, wielowłókowe, powlekane 6) pakiet 6 szwy wchłaniane, syntetyczne, wielowłókowe, powlekane 7) pakiet 7 szwy chirurgiczne nylonowe, niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe 8) pakiet 8 szwy chirurgiczne nylonowe, niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe 9) pakiet 9 szwy chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne polipropylenowe, monofilamentowe 10) pakiet 10 - szwy chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne polipropylenowe, monofilamentowe 11) pakiet 11 - szwy chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne polipropylenowe, monofilamentowe 12) pakiet 12 - Szwy wchłaniane, syntetyczne, monofilamentowe Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spkso.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach