Przetargi.pl
znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5720366 , fax. 022 5720377
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5720366, fax. 022 5720377
  REGON: 00028891700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety, 1)Pakiet 1 - dostawa pomp perfuzyjnych, (5 szt.), 2)Pakiet 2 - dostawa video-laryngoskopu do trudnych intubacji, (1 szt.), 3)Pakiet 3 - dostawa zestawu do elektroforezy pionowej, (1 zestaw), 4)Pakiet 4 - dostawa pH-metru laboratoryjnego, (1 szt.), 5)Pakiet 5 - dostawa dermatoskopu, (1 szt.), 6)Pakiet 6 - dostawa nakładki dermoskopowej do iPhone 5, (1 szt.), 7)Pakiet 7 - dostawa inkubatora z wytrząsaniem, (1 szt.), 8)Pakiet 8 - dostawa wagi precyzyjnej, (1 szt.), 2.Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, dla poszczególnych pakietów, o których mowa w części II SIWZ, stanowiących załączniki od 2.1 do 2.8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421224190
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną