Przetargi.pl
Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6654310 , fax. 061 6631088
 • Data zamieszczenia: 2015-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
  ul. Szamarzewskiego 62 62
  60-569 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6654310, fax. 061 6631088
  REGON: 63125036900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpit.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, laboratorium Zamawiającego w Szpitalu w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62 lub w Szpitalu w Ludwikowie lub w Szpitalu w Chodzieży, ul. Strzelecka 32, zgodnie z miejscem wskazanym w zamówieniu. Zamawiający wymaga, by oferowany towar spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wybrany pakiet/pakiety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/www.wcpit.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach