Przetargi.pl
Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego - zamknięty system podciśnieniowego pobierania krwi 15 ZP 2016

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2632233 w. 420 , fax. 067 2635878
 • Data zamieszczenia: 2016-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
  ul. Szpitalna 28 28
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2632233 w. 420, fax. 067 2635878
  REGON: 00030000900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zlotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego - zamknięty system podciśnieniowego pobierania krwi 15 ZP 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego do pobierania krwi do badań w zamkniętym systemie podciśnieniowym w okresie 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.zlotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach