Przetargi.pl
Dostawa systemu kontroli dostępu do pomieszczeń przy użyciu kart zbliżeniowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, Mickiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 256 100 , fax. 914 256 103
 • Data zamieszczenia: 2019-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  Mickiewicza 41
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 256 100, fax. 914 256 103
  REGON: 81014446200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu kontroli dostępu do pomieszczeń przy użyciu kart zbliżeniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  System kontroli dostępu do 96 pomieszczeń oraz dodatkowo 4 zapasowe urządzenia (łącznie 100 szt. dostarczone Zamawiającemu). Miejsce instalacji w siedzibie urzędu (4 kondygnacje). W skład systemu wchodzić muszą rozwiązania sprzętowe niepowodujące ingerencję w ściany budynku i drzwi (z wyjątkiem czytnika programującego, tj. czytnik IP, który będzie zlokalizowany na parterze; jest to urządzenie, które pobiera dane z kart oraz przekazuje na kartę informacje o uprawnieniach) oraz oprogramowanie do zarządzania dostępem. Dostęp do pomieszczeń musi być udzielany na podstawie kart zbliżeniowych, które posiada, Zamawiający. Karty te to GEMALTO IDPrime MD 830 & NXP MIFARE Classic 4k, HID Crescendo C1150 Mifarek 4k. Karty są w ciągłym użytkowaniu przez pracowników. Opis karty: • rozmiar karty w standardzie ISO/IEC 7810:2003 tak jak karty płatnicze ID-1. • technologia bezstykowa – Mifare 4K, zasięg ok. 5cm, zapis/odczyt. Pomieszczenia muszą być zabezpieczone poprzez urządzenia typu wkładki elektroniczne jednostronne ¬ (bez funkcji antypanicznej), a z drugiej pokrętłem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42961100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni, od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument ten należy złożyć w oryginale. 1. Wykonawca, w myśl art. 25 a ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia wyłącznie aktualnych na dzień składania ofert, następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Załącznik nr 2- Formularz ofertowy. 2) Załącznik nr 3- Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 Pzp- wstępne potwierdzenie braku podstawy wykluczenia. 3) Formularz nr 3a - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 Pzp- wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 4) Odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z rozdziałem VI. 4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach