Przetargi.pl
Dostawa sterylnych, leczniczych środków technicznych do zabiegów wewnątrznaczyniowych w 14 pakietach dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (055) 2344111 , fax. 055 2345547
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  ul. Królewiecka 146 146
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (055) 2344111, fax. 055 2345547
  REGON: 17074593000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sterylnych, leczniczych środków technicznych do zabiegów wewnątrznaczyniowych w 14 pakietach dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa sterylnych, leczniczych środków technicznych do zabiegów wewnątrznaczyniowych CPV 33. 11.17.10 - 1 dla potrzeb Odddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz utworzenie na czas trwania umowy w siedzibie Zamawiającego magazynu depozytowego dla asortymentu wyszczególnionego w pakietach nr.: 5, 6, 7, 8 2. Zamówienie zostało podzielone na 14 części-pakietów: 1. Igła dł. 70mm., bez sondy wewnętrznej przepuszczająca lider 0,038 w ilości 50 szt. 2. Koszulki dł. 11 cm. +- 1cm., dostępne w średnicach 6F i 7F w ilości 40 szt. 2. Koszulki do crossa dł. 40-45cm. , średnica 7F w ilości 10 szt. 2. Cewnik prowadzący do crossa 5F w ilości 10 szt. 3. Prowadniki typ J i , średnica 0,035, dostępne długości 145cm i 180 cm w ilości 30 szt. 4. Prowadniki hydrofilne, średnica 0,035, długości 180cm w ilości 20 szt. 5. Stent samorozprężalny nitynolowy w ilości 10 szt. 6. Stent na balonie w ilości 10 szt. 7. Cewnik balonowy do angioplastyki 8mm. w ilości 20 szt. 8. Cewnik balonowy do angioplastyki 6mm.w ilości 20 szt. 9. Kranik jedno lub trójdrożny wysokociśnieniowy w ilości 50 szt. 10. Strzykawka ciśnieniowa z manometrem z płynną regulacją ciśnienia z systemem blokującym tłok oraz systemen blokującym przewód w ilości 10 szt. 11. Cewnik diagnostyczny do angiografii- Pigtail z otworami bocznymi w ilości 10 szt. 12. Cewnik diagnostyczny do angiografii- prosty z otworami bocznymi w ilości 10 szt. 13. Cewnik diagnostyczny do angiografii typ MP (multipurpose) w ilości 10 szt. 14. Dren wysokociśnieniowy - 100 do 150 cm do strzykawki automatycznej MEDRAD w ilości 20 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331117101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , Zamawiający żąda: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 2. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 16 do SIWZ. 4. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 17 do SIWZ. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. ppkt. 1, 2 - składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 5.. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1. ppkt. 1, 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 1. Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia, z którego jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w załącznikach nr 1 do 14 (odpowiednio do zaoferowanego pakietu). 3. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 15 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane formularze asortymentowo cenowe - odpowiednio do zaoferowanych pakietów - załączniki nr 1 do 14 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 4. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się on do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej załącznik nr 18 do SIWZ, umowy depozytu stanowiącej załącznik nr 19 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty. 6. Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (Dz.U. Nr 93 poz. 896) 7. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. Wykaz wszystkich dokumentów - spis zawartości złożonej oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.elblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach